ISO 26000 - Responsabilitat Social Corporativa

1. Beneficis de la ISO 26000 sobre Responsabilitat Social Coporativa - RSC

La Responsabilitat Social Corporativa implica el compromís d'una organització amb la societat on opera i amb el desenvolupament sostenible. Per això la Responsabilitat Social Corporativa o RSC seguint la norma ISO 26000 pot aportar:
 • Avantatge competitiva aportant la RSC un valor diferencial als clients en evidenciar un comportament socialment responsable a tota l'organització dins de la seva esfera d'influència.
 • Reputació corporativa ja que l'objecte de la Responsabilitat Social Corporativa és contribuir al desenvolupament sostenible ajudant a assegurar ecosistemes saludables, igualtat social i bona governança de les organitzacions. 
 • Capacitat d'atraure i retenir el talent dels treballadors, membres, clients o usuaris de l'organització que hagin implantat la ISO 26000 sobre la Responsabilitat Social Corporativa.
 • Identificació i involucració de les parts interessades. La RSC ajuda a mantenir la motivació, compromís i productivitat dels treballadors. Amb la ISO 26000 millora la percepció dels inversors, propietaris, donants, patrocinadors i comunitat financera.
 • Relació amb empreses, governs, medis de comunicació, proveïdors, organitzacions semblants, clients i la comunitat d'on opera. En aplicar la norma ISO 26000, l'organització comunicarà els seus compromisos vinculats amb la Responsabilitat Social Corporativa, tenint en consideració la diversitat social, ambiental, legal, cultural, política i organitzacional, així com les diferencies a les condicions econòmiques, sempre que siguin coherents amb la normativa internacional de comportament.
Encara que la norma ISO 26000 sobre Responsabilitat Social Corporativa no és certificable amb acreditació es pot integrar en un certificat ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001.

2. Esquema de la ISO 26000 sobre Responsabilitat Social Corporativa.

Destaquem els següents punts de la norma ISO 26000 sobre Responsabilitat Social Corporativa:
 • Termes i definicions. Identifica i aporta el significat dels termes clau importants per comprendre la RSC i per fer servir la norma ISO 26000.
 • Principis de la Responsabilitat Social Corporativa, on la norma ISO 26000 introdueix i explica els principis de la RSC.
 • Reconèixer la responsabilitat social i involucrar-se amb les parts interessades. La norma ISO 26000 orienta sobre com una organització s'ha d'orientar amb les seves parts interessades i la societat, sobre el reconeixement de les matèries fonamentals i els assumptes de Responsabilitat Social Corporativa i sobre l'esfera d'influència d'una organització.
 • Orientació sobre matèries fonamentals de responsabilitat social. La Responsabilitat Social Corporativa seguint la norma ISO 26000, té en compte les següents matèries fonamentals i assumptes relacionats amb la responsabilitat social:
  • Governança de l'organització
  • Drets humans (Els drets humans han de tenir en compte: Deguda diligència; Situacions de risc pels drets humans; Evitar la complicitat; Resolució de reclamacions; Discriminació i grups vulnerables; Drets civils i polítics; Drets econòmics socials i culturals; Principis i drets fonamentals en el treball)
  • Pràctiques laborals (On la norma ISO 26000 en destaca: Treball i relacions laborals; Condicions de treball i relacions laborals; Condicions de treball i protecció social; Diàleg social; Salut i Seguretat en el treball i Desenvolupament humà i formació en el lloc de treball)
  • Medi ambient , tenint en compte la Responsabilitat Social Corporativa la prevenció de la contaminació; l'ús sostenible dels recursos; Mitigació i adaptació al canvi climàtic; Protecció del medi ambient, biodiversitat i restauració d'hàbits naturals)
  • Pràctiques justes d'operació (On la ISO 26000 sobre Responsabilitat Social Corporativa té en compte: Ani-corrupció; Participació política responsable; Competència justa; Promoure la responsabilitat social a la cadena de valor; Respecte als drets de la propietat)
  • Assumptes de consumidors. Referent als assumptes de consumidors, la ISO 26000 sobre Responsabilitat Social Corporativa destaquem que té en compte: Pràctiques justes com al màrqueting i a la contractació; Protecció de la salut i la seguretat dels consumidors; Consum sostenible; Serveis d'atenció al client i resolució de queixes; Protecció i privacitat de les dades dels consumidors.
  • Participació activa i desenvolupament de la comunitat, tenint en compte la responsabilitat social corporativa: Participació activa a la comunitat; Educació i cultura; Creació de treball i desenvolupament d'habilitats; Desenvolupament i accés a la tecnologia; Generació de riquesa i ingressos; Salut i Inversió social)
 • Orientació sobre la integració de la responsabilitat social a tota l'organització. La norma ISO 26000 ajuda a posar en pràctica la responsabilitat social corporativa aportant orientacions vinculades amb la comprensió i comunicació de la responsabilitat social d'una organització, la comunicació relativa a la responsabilitat social, l'augment de la credibilitat d'una organització respecte la responsabilitat social corporativa, la revisió del progrés, la millora i l'avaluació d'iniciatives voluntàries en responsabilitat social.
A més, la a la norma ISO 26000 sobre Responsabilitat Social hi ha exemples d'iniciatives voluntàries i eines per la Responsabilitat Social Corporativa.

3. Links vinculats amb Responsabilitat Social CorporativaAmb més de 15 anys implantant i mantenint normes ISO, com a Enginyer i Executive MBA se treure profit de les normes ISO. Vols que en parlem? [Jordi Gabarró] (Your Picture)

Nom

Correu electrònic *

Missatge *